Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky spolku Sobeňák s.r.o. se sídlem Ruská 112, Praha 10, IČO 06966446 (dále jen „provozovatel“)

Věk a přihlášení

Na tábor může zákonný zástupce přihlásit dítě ve věku od 6 do 17 let. Uzávěrka přihlášek je po naplnění kapacity. Přihlášení se provádí v elektronickém formuláři pod odkazem na našich webových stránkách.

Cena

Cena zahrnuje:

 • ubytování (elektrizované chatky/zděné bungalovy včetně ložního prádla)
 • pojištění tábora (nejedná se o úrazové pojištění, ale o pojištění odpovědnosti za škodu)
 • strava 5x denně (není omezeno množství) + navíc “druhá večeře” pro největší jedlíky (samoobslužná svačina v jídelně)
 • pitný režim (po celý den v neomezeném množství)
 • úklid společných prostor (jídelna, společenská místnost, chodby, sprchy, WC)
 • místní poplatky
 • doprava autobusem (tam i zpět, na individuální dopravu není poskytována sleva)
 • zdravotní péče, základní léky vč. dopravy k odbornému ošetření
 • hlavní vedoucí, lektoři, vedoucí a celodenní program
 • sportovní a jiné pomůcky nezbytné k programu tábora a kreativním činnostem
 • ceny do soutěže (diplomy, medaile, sladkosti, věcné ceny, dárky, apod.)

  Zdravotní stav

  Dítě při odjezdu na tábor musí být v dobrém zdravotním stavu. Toto zákonný zástupce potvrzuje Prohlášením o bezinfekčnosti. Zároveň při přebírání dětí u autobusu / v areálu preventivně kontrolujeme výskyt vší ve vlasech. Zákonný zástupce je povinen před odjezdem na tábor zaznamenat do formuláře všechny dlouhodobé zdravotní problémy dítěte a uvést veškeré léky, které dítě pravidelně užívá. Je potřeba odevzdat při odjezdu formulář Zdravotní způsobilosti dítěte, který vyplňuje lékař a který nesmí být starší než 2 roky od data vydání (ke stažení on-line), postačí kopie a nemusí být na našem formuláři. Dále musí být vyplněna a podepsána Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte. Zástupci tábora jsou povinni spojit se při jakýchkoliv zdravotních problémech se zákonnými zástupci dítěte.

  Platba

  Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 10 pracovních dnů. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury. Pokud Vám to nevyhovuje, vždy je možná domluva, pozdější datum platby či rozdělení platby na více částí (Do 14 dnů je třeba uhradit alespoň 2.000 Kč. Tři měsíce před začátkem tábora je třeba mít uhrazeno min. 50% a dva měsíce před začátkem tábora je třeba mít uhrazeno 100% z celkové ceny). Pokud nebude splněna podmínka platby bez předchozí domluvy, bude přihláška považována za neplatnou.

  Způsoby platby:

 • bankovním převodem nebo vložením na účet na účet č.: 2102731284/2010, do poznámky pro příjemce: jméno či jména dětí (při platbě více pobytů najednou)
 • oproti vystavené faktuře (možnost příspěvku od zaměstnavatele)
 • přes zaměstnanecké benefity – Benefit Plus, Sodexo, Benefity

  Storno balíček

  Poskytujeme storno balíček ve výši 80% ceny tábora. Nárok na uplatnění vzniká v případě:

 • akutního onemocnění nebo úrazu, které dítě utrpělo a které podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře nejsou slučitelné s pobytem na táboře,
 • úmrtí osoby blízké dítěti, která se neměla účastnit téže cesty, jestliže k tomuto úmrtí došlo méně než 30 dnů před odjezdem.

  Výše zmíněné storno důvody jsou potřeba doložit lékařskou zprávou/úmrtním listem.

  Storno podmínky

  Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky – e-mailem. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli. Pokud bude účast dítěte zrušena po jeho závazném přihlášení:

 • Více než 90 dní před počátkem tábora: storno 0% z celkové ceny
 • 90-61 dní před počátkem tábora: storno 50% z celkové ceny
 • Méně než 61 dní před počátkem tábora: storno 100% z celkové ceny

  Při podstatné změně rezervace (změna turnusu či typu tábora) více než 60 dní předem se účtuje administrativní poplatek 300 Kč. Pozdější změna se považuje za zrušení původní objednávky a za novou přihlášku.

  Provozovatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s objednatelem:

 • v případě, že rodič poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze smlouvy či ze zákona. Jde zejména o povinnost před zahájením tábora doložit dobrý zdravotní stav dítěte (tzv. potvrzením o bezinfekčnosti ) a povinnost předat vedoucímu příslušného běhu kartičku zdravotního pojištění dítěte. V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli jako smluvní pokuta.
 • v případě, že rodič uvede neúplné nebo nepřesné údaje o zdravotním stavu dítěte (včetně informace o prodělané nákaze vší nebo jiných parazitů v době 6 měsíců před zahájením příslušného běhu). V takovém případě propadá zaplacená cena pobytu dítěte provozovateli coby smluvní pokuta. Dítě může být po dohodě s rodičem na táboře ponecháno s tím, že rodič je povinen hradit veškeré s tím související náklady, jež by nevznikly, nebýt porušení povinnosti rodiče dle tohoto odstavce – o tomto kroku rozhoduje výhradně organizátor tábora.
 • v průběhu tábora z důvodu nemoci či zranění dítěte, jež vznikly až v průběhu tábora a jež s ohledem na svůj charakter a na zbývající délku příslušného běhu tábora představují vážný důvod pro ukončení účasti dítěte na táboře. V takovém případě vrátí provozovatel rodiči částku za stravné za dny, kdy dítě již na táboře nebude.
 • z důvodů těžko překonatelných obtíží se sociální adaptací dítěte na kolektiv ostatních dětí na táboře a obecně na život na táboře (stýskání apod.). V případě uplatnění tohoto výpovědního důvodu provozovatel vrací rodiči částku za stravné za dny, kdy dítě již na táboře nebude.
 • z důvodu vážných výchovných prohřešků ze strany dítěte; uplatnění tohoto výpovědního důvodu je výlučně v kompetenci hlavního vedoucího příslušného běhu tábora a finanční kompenzace ze strany provozovatele se neposkytuje.

  Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu též ústně i prostředky komunikace na dálku (např. telefonem). V případě výpovědi smlouvy ze strany provozovatele telefonem nebo jiným komunikačním prostředkem je rodič povinen dítě z tábora neprodleně odvézt v termínu dohodnutém s hlavním vedoucím příslušného běhu tábora – zpravidla do 24 hodin.

  Táborový řád a zakázané předměty

  Účastníkům není povoleno přivést a mít u sebe předměty ohrožující zdraví a život – např. ostré předměty, nože, zbraně; dále jsou zakázané drogy, alkohol, tabákové výrobky a jiné pro děti nevhodné věci.

  Všichni účastníci jsou na začátku konání akce seznámeni s Táborovým řádem, který určuje pravidla pobytu a vhodného chování táborníka.

  Účastníkovi může být předčasně ukončen pobyt na akci v případě závažného poručení Táborového řádu nebo v případě nalezení zákázaných předmětů.

  Důrazně nedoporučujeme na tábor dávat dítěti nic, co by se mohlo v přírodě snadno poničit – zejména drahou elektroniku včetně mobilních telefonů. Za tyto předměty neručíme.

  Osobní údaje

  V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů je provozovatel jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků za účelem řádného zajištění tábora, k čemuž mu objednatel uděluje souhlas. Součástí našich táborů je i fotodokumentace a audiovizuální nahrávky, které slouží jako výstup z těchto táborů, zasláním přihlášky souhlasíte s uveřejněním fotografií a videí svého dítěte na webových stránkách a případně na sítích či kanálech jako Facebook, YouTube, Twitter nebo Instagram.